Zakoni
Popis zakona FBiH
 • Zakon o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16, 59/18, 23/20-odluka US, 49/21-d.zakon,103/21-dr.zakon i 44/22)

 • Zakon o vijeću zaposlenika (“ Službene novine Federacije BiH“, broj: 38/04)

 • Zakon o zapošljavanju stranaca („Službene novine Federacije BiH“, broj: 111/12)

 • Zakon o štrajku ( „Službene novine Federacije BiH“, broj: 14/00)

 • Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, broj: 55/00, 41/01, 22/05, i 9/08)

 • Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju „(Službene novine Federacije BiH, broj: 29/98, 32/01, 75/05 59/06)

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja F BiH („ Službene novine Federacije BiH, broj: 18/05)

 • Zakon o zaštiti na radu („Službene novine FBiH“, broj: 79/20)

 • Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta („Službeni novine Federacije BiH“, broj: 27/97 i 25/06)

 • Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina („Službeni novine Federacije BiH“, broj: 6/98, 35/98, 11/99 i 50 /11)

Pravilnici
Pravilnici federacije BiH
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o zaposlenim radnicima i drugim osobama angažiranim na radu („Službene novine F. BiH“, broj: 92/16)

 • Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja („Službene novine F BiH, broj: 24/06)

 • Pravilnik o procjeni rizika („Službene novine FBiH“ broj: 23/21)

 • Pravilnik o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu („Službene novine FBiH“ broj: 23/21)

 • Pravilnik o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom („Službene novine FBiH“ broj: 24/21)

 • Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca („Službene novine FBiH“ broj: 34/21)

 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita („Službene novine FBiH“ broj: 83/21)

 • Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o ozljedi na radu i profesionalnoj bolesti („Službene novine FBiH“ broj: 09/23)

 • Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih liječničkih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom („Službene novine FBiH“ broj: 9/23)

PRAVILNICI SFRJ i SR BiH
 • Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu („Službeni list SFRJ“, broj 42/68 i 45/68)

 • Pravilnik o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj zaštitnoj opremi („Službeni list SFRJ“, broj 35/69)

 • Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu u šumarstvu („Službeni list SFRJ“, broj 20/85)

 • Pravilnik o općim mjerama zaštite na radu za građevinske objekte namijenjene za radne i pomoćne prostorije i radne prostore („Službeni list SR BiH“, broj 5/88)

 • Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije („Službeni list SR BiH“, broj 34/88)

 • Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Službeni list SFRJ“, broj 53/88)

 • Pravilnik o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima radnika na tim radnim mjestima („Službeni list SR BiH“, broj 2/91)

 • Pravilnik o vođenju evidencije, čuvanju isprava i sadržaju godišnjeg izvještaja iz oblasti zaštite na radu („Službeni list SR BiH“, broj 2/91)

 • Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđu za rad („Službeni list SFRJ“, broj 18/91)

 • Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice („Službeni list SFRJ“, broj 65/91)

 • Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama („Službeni list SFRJ“, broj 21/92)

PRAVILNICI HNŽ
 • Pravilnik o vođenju evidencije o zaključenim kolektivnim ugovorima („Narodne novine HNŽ“, broj: 3/03)

Naputci
Odluke
ODLUKE FEDERACIJE BiH
 • Odluka Visokog predstavnika za BiH o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“; broj: 49/00)

 • Odluka Visokog predstavnika za BiH o Zakonu o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije BiH, („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/09)