Zakoni
ZAKONI FEDERACIJE BiH
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj: 46/10 i 75/13);
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11);
 • Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10);
 • Zakon o krvi i krvnim sastojcima ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/10);
 • Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 75/09);
 • Zakon o liječništvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 56/13);
 • Zakon o stomatološkoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“, broj 37/12);
 • Zakon o sestrinstvu i primaljstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 43/13);
 • Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva („Službene novine Federacije BiH“, broj 37/12);
 • Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik BiH“, broj 58/08);
 • Zakon o lijekovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 109/12);
 • Zakon o apotekarskoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10);
 • Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05);
 • Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama ("Službene novine Federacije BiH", br. 37/01, 40/02, 52/11 i 14/13);
 • Zakon o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", br. 59/05 i 52/11);
 • Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/98, 35/98, 11/99 i 50/11);
 • Zakon o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94);
 • Zakon o prometu otrova ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94);
 • Zakon o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 88/07);
 • Zakon o sprječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Službeni glasnik BiH”, broj 8/06).
Pravilnici
PRAVILNICI FEDERACIJE BiH
 • Pravilnik o bližim uslovima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/12, 23/13, 90/13, 15/14 i 82/14);
 • Pravilnik o uslovima za obavljanje privatne prakse, grupne privatne prakse, kao i uslovima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom („Službene novine Federacije BiH“, br. 104/13 i 16/14);
 • Pravilnik o uslovima u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za osnivanje i organizaciju rada zdravstvenih ustanova koje obavljaju djelatnost dijalize (“Službene novine Federacije BiH”, br. 89/11 i 101/14);
 • Pravilnik o organizaciji i bližim uslovima prostora, medicinsko-tehničke opreme i stručnog kadra, koje trebaju ispunjavati centri za mentalno zdravlje u zajednici, kao i edukaciji iz oblasti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci (“Službene novine Federacije BiH”, broj 73/11);
 • Pravilnik o bližim uslovima koje treba ispunjavati Centar za fizikalnu rehabilitaciju („Službene novine Federacije BiH“, broj 29/12);
 • Pravilnik o bližim uslovima koje mora ispunjavati ustanova za zdravstvenu njegu u kući, kao i način njenog organizovanja („Službene novine Federacije BiH“, broj 60/12);
 • Pravilnik o uslovima, organizaciji i načinu rada hitne medicinske pomoći(„Službene novine Federacije BiH“, br. 98/13 i 82/14);
 • Pravilnik o organizovanja i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva („Službene novine Federacije BiH“, broj 10/12);
 • Pravilnik o kriterijima za dodjelu naziva referalnog centra („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/11);
 • Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (“Službene novine Federacije BiH”, br. 6/11, 10/11-Isp, 41/11, 81/12 i 58/15);
 • Pravilnik o uslovima i načinu priznavanja pripravničkog staža i stručnog ispita zdravstvenih radnika koji je obavljen i položen u inostranstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/12);
 • Pravilnik o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biohemije („Službene novine Federacije BiH“, broj 62/15);
 • Pravilnik o načinu i postupku odobravanja specijalizacija odnosno subspecijalizacija državljanima Bosne i Hercegovine na lični zahtjev („Službene novine Federacije BiH“, br. 68/10 i 81/10);
 • Pravilnik o načinu i postupku odobravanja specijalizacija odnosno subspecijalizacija, kao i načinu polaganja specijalističkog odnosno subspecijalističkog ispita za stranog državljanina („Službene novine Federacije BiH“, broj 69/12);
 • Pravilnik o uslovima i načinu priznavanja specijalističkog, odnosno subspecijalističkog staža, kao i način priznavanja specijalističkog, odnosno subspecijalističkog ispita obavljenog i položenog u inostranstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/12);
 • Pravilnik o kriterijima za prijem specijalizanata („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13 i 55/14);
 • Pravilnik o kriterijima za prijem subspecijalizanata („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13 i 55/14);
 • Pravilnik o postupku izdavanja licence, kao i sadržaju i izgledu licence („Službene novine Federacije BiH“, broj 82/13);
 • Pravilnik za dodatnu edukaciju polivalentnih patronažnih sestara („Službene novine Federacije BiH“, broj 1/10);
 • Pravilnik o dodatnoj edukaciji iz porodične medicine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 59/11);
 • Pravilnik o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta (“Službene novine Federacije BiH”, br. 88/11 i 82/13);
 • Pravilnik o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji u oblasti rane detekcije, dijagnostike, intervencije i praćenja razvojnih i drugih poremećaja koji utiču na rast i razvoj djece („Službene novine Federacije BiH“, broj 82/13);
 • Pravilnik o uslovima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti lica koja konkurišu za direktora zdravstvene ustanove („Službene novine Federacije BiH“, br. 77/17);
 • Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacijskim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije („Službene novine Federacije BiH“, br. 44/12, 23/13 i 27/14);
 • Pravilnik o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine, načinu stavljanja i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometnika lijekova („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/13);
 • Pravilnik o uslovima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo („Službene novine Federacije BiH“, br. 42/11, 64/11 i 82/11);
 • Pravilnik o načinu praćenja potrošnje lijekova („Službene novine Federacije BiH“, broj 98/14);
 • Pravilnik o bližim uslovima prostora, opreme i kadra za specijalizirane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo („Službene novine Federacije BiH“, broj 41/12);
 • Pravilnik o stručnom ispitu za zdravstvenog inspektora (“Službene novine Federacije BiH”, broj 5/00);
 • Pravilnik o stručnom ispitu za farmaceutskog inspektora („Službene novine Federacije BiH“, broj 95/14)
 • Pravilnik o uslovima, kao i kriterijima i postupku za dodjelu naziva primarijus („Službene novine Federacije BiH“, broj 21/12):
 • Pravilnik o bližim uslovima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/12);
 • Pravilnik o načinu, postupku i uslovima, kao i drugim pitanjima od značaja za organizovanje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi („Službene novine Federacije BiH“, broj 60/12);
 • Pravilnik o obimu i vrsti javnozdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“, br. 69/12 i 39/14);
 • Pravilnik o načinu uvođenja novih zdravstvenih tehnologija u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, kao i postupak odobravanja korištenja zdravstvenih tehnologija („Službene novine Federacije BiH“, broj 84/14);
 • Pravilnik o uslovima glede stručne spreme uposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, gospodarska društva odnosno fizičke osobe-obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/16);
 • Pravilnik o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (“Službene novine Federacije BiH”, broj:79/13, 9/14);
 • Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet („Službeni list R BiH“, br. 2/92 i 13/94 i "Službene novine Federacije BiH", br. 36/05 i 35/13);
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet („Službene novine Federacije BiH“, br. 7/04, 45/04 i 2/13);
 • Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja obavezne imunizacije, seroprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti i o licima koja podliježu toj obavezi (“Službene novine Federacije BiH", br. 22/07, 19/08, 6/10, 8/11, 12/12 i 95/13);
 • Pravilnik o uslovima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju imunizaciju protiv žute groznice i bjesnila („Službene novine Federacije BiH“, broj 10/08);
 • Pravilnik o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 30/16);
 • Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom („Službene novine Federacije BiH“, broj 20/08);
 • Pravilnik o načinu prijavljivanja HIV/AIDS-a u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 36/8);
 • Pravilnik o uslovima i načinu provođenja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija („Službene novine Federacije BiH, broj: 84/10);
 • Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 101/12);
 • Pravilnik o uslovima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju laboratorijsko ispitivanje uzročnika zarazne bolesti, odnosno epidemije zaraznih bolesti i provjeru (verifikaciju) laboratorijskog ispitivanja uzročnika zaraznih bolesti radi utvrđivanja dijagnoze ("Službene novine Federacije BiH", broj 101/12);
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencija o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima ("Službene novine Federacije BiH", broj 101/12);
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH“ 43/10);
 • Pravilnik o materijalima i predmetima namijenjenim za dodir sa hranom („Službene novine FBiH“ 42/10);
 • Pravilnik o upravljanjem medicinskim otpadom („Službene novine FBiH“, broj: 77/08);
 • Pravilnik o uporabi sladila u hrani („Službeni glasnik BiH“ broj: 83/08);
 • Pravilnik o keramičkim predmetima namijenjenim za dodir sa hranom („Službene novine FBiH“ broj: 42/10);
 • Pravilnik o bližim uslovima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 5/20)
PRAVILNICI HNK
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u Hercegovačko-neretvanskom kantonu(„Službene novine HNK“, broj: 10/18);
 • Pravilnik o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju status ugovorne zdravstvene ustanove („Službene novine HNK“, broj: 1/19)
Uputstva
Odluke
Odluka o slobodnim lokacijama za osnivanje apoteka za 2024. godinu na području HNK
 • Odluka o slobodnim lokacijama za osnivanje apoteka za 2024. godinu na području Hercegovačko-neretvanskog kantona
Odluka o slobodnim lokacijama za osnivanje apoteka za 2024. godinu na području HNK