Zakoni
Zakoni FBiH
Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 36/99, 54/04,39/06, 14/09 i 45/16)
Porodični zakon (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05)
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 9/10)
Zakon o udruženjima i fondacijama (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 45/02)
Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i mloljetnicima u krivičnom postupku (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 7/14)
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 20/13)
Zakon o ustanovama („Narodne novine HR-HB“, broj: 16/94)
Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama („Službene novine Republike BiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94)
Zakon o hraniteljstvu u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj:19/17)
Zakoni HNŽZakoni HNK
Odluke
https://mzrss-hnz-k.ba/sites/default/files/Odluka%20-%20Stalna%20nov%C4%8Dana%20pomo%C4%87%20HR_0.pdf
https://mzrss-hnz-k.ba/sites/default/files/Odluka%20-%20Stalna%20nov%C4%8Dana%20pomo%C4%87%20HR.pdf